Sprawy rodzinne i Rozwody

Prawo rodzinne reguluje m.in. wzajemne prawa i obowiązki małżonków, stosunki między rodzicami a dziećmi, kwestie dotyczące sytuacji materialnej w rodzinie, zasady podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Zajmuje się też kwestiami dotyczącymi pokrewieństwa oraz opieki i kurateli.

Nasza kancelaria prowadzi w szczególności:

 • o rozwód z ustaleniem winy za rozkład pożycia
  lub bez orzekania o winie
 • o separację
 • o ubezwłasnowolnienie
 • o ustalenie rozdzielności majątkowej
 • o alimenty
 • o zabezpieczenie potrzeb rodziny
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem
  i inne z zakresu władzy rodzicielskiej
 • o ustalenie ojcostwa i świadczenia z tym związane
 • o zaprzeczenie ojcostwa

adw. Bożena Górska      tel. kom: 606-203-171
adw. Zbigniew Górski   tel. kom: 668-117-448


Przesłanki rozwodu i separacji

Gdy pożycie małżeńskie stron nie jest prawidłowe i wszystkie łączące małżonków więzi(uczuciowa, fizyczna i gospodarcza) ulegają zerwaniu, a także brak jest szans na ponowne podjęcie pożycia, każdy z małżonków może zwrócić się do sądu z żądaniem orzeczenia rozwodu bądź separacji. Właściwy do rozpoznania takiej sprawy jest zawsze sąd okręgowy. W każdej sprawie sąd z urzędu bada, czy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, jeżeli nastąpił to kto ponosi winę za ten rozkład i czy rozkład ten ma charakter trwały. Zaniechanie ustaleń w zakresie winy jest możliwe tylko na zgodny wniosek obojga małżonków. Sąd z urzędu rozstrzyga także kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, ustala alimenty na rzecz tych dzieci, a także orzeka o sposobie korzystania z mieszkania przez małżonków na czas wspólnego w nim zamieszkiwania.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Nawet przy ustaleniu, że między małżonkami wystąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, sąd może oddalić powództwo gdy dojdzie do przekonania, że orzeczeniu rozwodu sprzeciwia się dobro małoletnich dzieci małżonków, ewentualnie gdy uzna, że rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, a małżonek niewinny nie wyraża na rozwód swojej zgody.

Alimenty a rozwód

Na żądanie jednego z małżonków sąd rozstrzyga też o alimentach na tego małżonka, o eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania, a także o podziale majątku, o ile podział taki nie spowoduje utrudnień w prowadzeniu postępowania rozwodowego lub separacyjnego.

Zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych może nastąpić już na początku sprawy o rozwód lub separacji.

Po orzeczeniu separacji żaden z małżonków nie może zawrzeć ponownego małżeństwa. Jeżeli zamierza to uczynić, musi wnieść sprawę o rozwód.

Sąd okręgowy rozpoznaje też sprawy o unieważnienie małżeństwa, a także sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Pozew o rozwód

W sytuacji, gdy związek małżeński trwa i nie jest wniesiona sprawa o rozwód lub separację, a jeden z małżonków uchyla się od łożenia środków na utrzymanie rodziny można domagać się by Sąd zobowiązał go do dostarczania rodzinie takich środków. Właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy. Sąd rejonowy rozpoznaje też sprawy o uregulowanie kontaktów rodziców z dziećmi, ustala miejsce zamieszkania dzieci w sytuacjach spornych, orzeka o ograniczeniu bądź pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej, orzeka o umieszczaniu dziecka w rodzinie zastępczej.

W ramach spraw rodzinnych sąd prowadzi też sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz oświadczenia z tym związane.

Rozwód opieka nad dzieckiem

W zakresie kompetencji sądu leży też prowadzenie spraw z zakresu opieki i kurateli. Opieka może być też ustalona np. w stosunku do osób ubezwłasnowolnionych, jak też w stosunku do dzieci, których rodzice nie żyją, bądź są pozbawieni władzy rodzicielskiej. W każdej takiej sytuacji sprawowanie opieki podlega nadzorowi sądu. Kuratelę ustanawia sąd np. nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi, do reprezentowania takich osób i sprawowania zarządu nad ich majątkiem oraz dla dzieci poczętych, ale jeszcze nie narodzonych, w celu ochrony ich przyszłych praw.

Sprawy rodzinnie w sądzie rejonowym

Sąd rejonowy prowadzi także sprawy dotyczące adopcji, sprawy o umieszczanie w szpitalu psychiatrycznym wymagających leczenia w szpitalu psychiatrycznym, które nie wyrażają zgody na takie leczenie, jak też sprawy o umieszczenie osób spełniających odpowiednie kryteria w domach pomocy społecznej.

Sądy rejonowe zajmują się również sprawami nieletnich (tj. osób osób, które mają od 13 do 18 lat), które weszły w konflikt z prawem i które należy objąć postępowaniem wychowawczym lub poprawczym, w celu zapobieżenia ich dalszej demoralizacji.

W każdej ze spraw, o której wspomniano wyżej, może być niezbędna pomoc adwokata dla profesjonalnego zabezpieczenia interesów osoby, która na skutek inicjatywy własnej, bądź w wyniku działań osoby trzeciej stała się stroną postępowania sądowego.

Adwokat Włocławek – Bożena i Zbigniew Górscy