Sprawy cywilne w tym spadkowe

W ramach spraw cywilnych sądy rozpoznają sprawy w dwóch trybach – procesowym i nieprocesowym.

Nasza kancelaria obsługuje sprawy m.in.:

 • o zapłatę,
 • o odszkodowanie,
 • o eksmisję,
 • o wydanie nieruchomości,
 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • o ochronę naruszonego posiadania,
 • o ochronę dóbr osobistych.

Sprawy w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000 zł i sprawy o ochronę dóbr osobistych, zastrzeżone są do właściwości sądów okręgowych, a pozostałe wymienione wyżej prowadzone są w sądach rejonowych.

Stroną inicjującą takie postępowanie jest powód, a stroną od której powód domaga się spełnienia świadczenia, czy to w postaci zapłaty, czy wykonania określonego obowiązku jest pozwany. Interesy stron postępowania procesowego są przeciwstawne i z reguły strona przegrywająca proces ponosi wszelkie jego koszty. Orzeczeniem kończącym proces jest wyrok.

Postępowanie nieprocesowe nie zawsze wiąże się z konfliktem między stronami takiego postępowania. Często mają one wspólny interes w doprowadzeniu do rozpoznania sprawy w takim trybie i często obie strony odnoszą z niego korzyść. Stroną inicjującą postępowanie jest wnioskodawca, a pozostałe strony biorące udział w takim postępowaniu to najczęściej uczestnicy.

Osoby takie na ogół ponoszą koszty postępowania zgodnie ze swoim udziałem w sprawie. Postępowanie nieprocesowe może być w niektórych sytuacjach wszczęte przez sąd z urzędu.

W postępowaniu nieprocesowym, które z reguły toczy się przed sądem rejonowym, (wyjątkiem są sprawy o ubezwłasnowolnienie, dla których rozpoznania wyłącznie właściwy jest sąd okręgowy), rozpoznawany jest szereg spraw, bez względu na wartość przedmiotu sprawy.

Tak więc sądy rejonowe rozpoznają m.in. sprawy:

 • o stwierdzenie nabycia spadku zarówno na podstawie testamentu jak i na podstawie ustawy,
 • o dział spadku,
 • o uznanie za zmarłego,
 • o podział majątku wspólnego, w tym również o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, wraz z rozliczeniem nakładów z majątków osobistych byłych małżonków na majątek wspólny i odwrotnie,
 • o zniesienie współwłasności, również z rozliczeniem nakładów,
 • o stwierdzenie prawa nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia,
 • o ustanowienie służebności
 • dot. złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego,
 • o sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktu stanu cywilnego,
 • o rozgraniczenie nieruchomości, z zakresu prawa wyborczego,
 • dot. postępowania w sprawach nieletnich.

Postępowanie nieprocesowe kończy się wydaniem postanowienia.

Postępowania nieprocesowe z reguły toczą się w wydziałach cywilnych sądów rejonowych, za wyjątkiem spraw z zakresu prawa rodzinnego dot. np. ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej, postępowań o zezwolenie na zawarcie małżeństwa kobiecie, która nie ukończyła 18 lat, czy też np. osobie chorej psychicznie lub niedorozwiniętej umysłowo, o umieszczenie przymusowe osoby chorej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym, oraz dot. postępowania w sprawach nieletnich, które toczą się w wydziałach rodzinnych sądów rejonowych.

Podział majątku Włocławek

Podział majątku, którego małżonkowie dorobili się w trakcie trwania małżeństwa, może nastąpić na drodze porozumienia stron bądź na skutek wyroku sądowego. Do majątku wspólnego małżonków należy ogół przedmiotów i praw majątkowych, które zostały nabyte wspólnie lub przez jednego małżonka w trakcie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej. W przypadku, gdy ugodowe rozwiązanie kwestii wzajemnych rozliczeń nie jest możliwe, oferujemy Państwu profesjonalne wsparcie w sprawach o umowny podział majątku. Od lat prowadzimy sprawy o nierówny podział majątku wspólnego przed sądem w sposób profesjonalny i kompleksowy. Z reguły sprawy sądowe obejmujące podział majątku wiążą się z długotrwałym postępowaniem. Naszym celem jest uregulowanie Państwa stosunków własnościowych tak, aby mogli Państwo zacząć nowy etap w swoim życiu jak najszybciej.

Kancelaria Adwokacka Bożena i Zbigniew Górscy

Kilińskiego 12A/4, 87-800 Włocławek

adwokat Bożena Górska      tel. kom: 606-203-171
adwokat Zbigniew Górski   tel. kom: 668-117-448